Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Profixit,  hierna te noemen Verkoper, en afnemer, hierna te noemen Koper.

De voorwaarden worden geacht bekend te zijn bij de Koper alsmede te worden/zijn aanvaard door Koper, tenzij in aanbiedingen of op facturen blijkt dat met wederzijds goedvinden is afgeweken. Alsdan zijn van toepassing de algemene voorwaarden alsmede de daarvan afwijkende voorwaarden. Totstandkoming van een aanbieding en overeenkomst.

Iedere aanbieding is vrijblijvend.  Bij aanvaarding van een aanbieding door Koper worden de algemene voorwaarden alsmede eventueel door Verkoper en Koper overeengekomen afwijkende voorwaarden geacht te zijn aanvaard door Koper.

Bij aanvaarding van aanbieding door Koper behoudt Verkoper zich het recht voor om binnen een termijn van vijf werkdagen na ontvangst van die aanvaarding deze te herroepen dan wel ervan af te wijken onder opgave van redenen aan Koper.

Afsluiting van een opdracht vindt alleen plaats op basis van de prijzen, geldend op het tijdstip van afsluiting. Indien er na het afsluiten van de opdracht en voor het afleveren van de goederen prijsverhogingen voordoen, ten gevolge van afwijkende fabrieksprijzen, rechten, accijnzen, valutakoersen etc. dan behoudt Verkoper zich het recht voor om het prijsverschil door te berekenen aan Koper. Koper heeft dan het recht om binnen een termijn van vijf dagen na inkennisstelling de opdracht schriftelijk te annuleren.

Alle prijzen zijn inclusief BTW, heffingen en/of rechten tenzij anders vermeld.

 

Levering

Alle leveringen geschieden voor rekening en risico van Koper. Omdat levertijden slechts bij benadering opgegeven worden, kan Koper Verkoper niet aansprakelijk stellen voor overschrijding van de levertermijn, noch kan Koper daardoor de opdracht annuleren, tenzij uitdrukkelijk te zijn medegedeeld door Verkoper. Indien Verkoper niet in staat is een opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren, behoudt verkoper zich het recht voor de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te voeren. Verkoper zal Koper hiervan in kennis stellen.

Koper dient direct bij aflevering van goederen de verpakking te controleren op beschadigingen. Indien Koper beschadigde verpakking accepteert, accepteert hij ook de daarin verpakte goederen.

Koper dient direct na levering de geleverde goederen te controleren op juistheid daarvan, inclusief de juiste werking van de goederen. Indien Koper klachten heeft inzake ontbrekende of niet bestelde goederen, dient Koper dit binnen 1 werkdag aan Verkoper kenbaar te maken. Uiterlijk waarneembare gebreken dienen direct aan transporteur en binnen 1 werkdag aan Verkoper te worden gemeld. Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen afwijkingen te corrigeren. Indien Koper het hierboven bepaalde niet in acht neemt, kan Koper Verkoper niet aansprakelijk stellen.

Indien Koper goederen laat afhalen door een van zijn werknemers, dient dit vooraf schriftelijk te worden gemeld aan Verkoper. Indien Verkoper dit niet in acht neemt kan Koper Verkoper niet aansprakelijk stellen voor eventueel geleden schade indien goederen worden uitgeleverd aan onbevoegde.

Betaling

Alle betalingen dienen contant te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. Indien betaling niet tijdig geschied, is Koper zonder sommatie of ingebrekestelling in verzuim en behoudt Verkoper zich het voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede de wettelijk toegestane rente op Koper te verhalen.

Indien Verkoper zijn garantieverplichtingen niet, nog niet  of geheel niet is nagekomen, heeft Koper niet het recht betaling te weigeren. Verkoper behoudt zich het recht voor zijn vorderingen op Koper te verrekenen met zijn schulden aan Koper, zelfs indien de vorderingen op Koper niet opeisbaar zijn.Betalingsplicht van Koper blijft van kracht, ondanks eventuele klachten.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Verkoper zolang de koopprijs door Koper niet geheel is voldaan. Gedurende deze periode heeft Koper niet de bevoegdheid deze goederen te verpanden, in bruikleen te geven of van eigendom over te dragen.

Verkoper behoudt zich het recht voor om goederen aangeboden ter reparatie of garantie eerst dan aan Koper te retourneren nadat alle opeisbare vorderingen van Verkoper door Koper zijn voldaan.

Garantie

Verkoper verleent een garantietermijn van 1 jaar voor gebreken aan hardware, tenzij anders vermeld. Verkoper verleent een omruilgarantie conform de wet kopen op afstan, op alle hardware afkomstig van Verkoper. Indien omruil door Verkoper onmogelijk is zal naar keuze van verkoper worden omgeruild tegen soortgelijke goederen dan wel tot creditering

worden overgegaan.  Omruil van goederen is niet van toepassing op goederen die niet standaard in het assortiment van Verkoper zijn opgenomen en speciaal voor Koper worden besteld.Voor software gelden de garantievoorwaarden en bepalingen, opgesteld door fabrikanten en/of leveranciers.

Een garantieclaim wordt alleen behandeld indien goederen compleet, in originele verpakking, in originele staat worden aangeleverd, voorzien van een volledig ingevuld serviceformulier. Aanspraak op garantie vervalt indien defecte goederen niet volgens de gebruiksaanwijzing zijn gebruikt of bediend, indien Koper reparaties of veranderingen laat aanbrengen anders dan door Verkoper.

Verkoper neemt geen verantwoording betreffende reeds ge?installeerde programmatuur en opgeslagen data op datadragers. Koper dient, alvorens de hardware ter reparatie aan te bieden, een copy te maken. Tot omruilen van hardware behoort niet het installeren van programmatuur en het overnemen van data op vervangende datadragers.

Overige bepalingen

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.  In geval van geschillen is uitsluitend bevoegd de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, dan wel de kantonrechter onder wie de vestigingsplaats van Verkoper ressorteert.  Indien de voorwaarden niet zouden voldoen, beslist de Directie van Verkoper naar redelijkheid.